Erasmus+ studia

» Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19, na którym szczegółowo zostaną omówione formalności, o których należy pamiętać przed wyjazdem i w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej!

Organizujemy dwa spotkania o tej samej treści, zatem wystarczy wziąć udział tylko w jednym z nim. Po spotkaniach, do wszystkich osób, zostanie przesłana prezentacja (mając w szczególności na uwadze osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu).

Terminy:

1. Wtorek 23.10.2018 r. o godz. 14:00 - 15:00 sala 52 Collegium Novum ul. Gołębia24

2. Środa 24.10.2018 r. o godz. 10:30 – 11:30 sala 52 Collegium Novum ul. Gołębia 24

_______________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w II Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim.

Terminarz:

17.09. - 07.10.2018 r. - rekrutacja w systemie USOSweb

08 - 16.10. 2018 r. - kwalifikacja studentów, ogłoszenie wyników w systemie USOSweb

 

____________________________________________________________________

 

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ 
Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.
 

______________________________________________

 

» O programie Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Udział doktorantów

Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci studiów I i II stopania. Muszą zatem więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Udział studentów wieczorowych i zaocznych

O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym. Studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie.

W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej z którą macierzysta jednostka (Twój instytut/wydział)  ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych instytutów/wydziałów dostępny jest [tutaj]. Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Wyjazdy z "dofinansowaniem zerowym"

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z "dofinansowaniem zerowym". Procedura ubiegania się o wyjazd z "dofinansowaniem zerowym" jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.

"Siła wyższa" - przerwanie stypendium

Siła wyższa oznacza nieprzewidywalną sytuację wyjątkową lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium należy niezwłocznie zgłosić do DMWS. Uczestnik zobowiązany będzie do opisania zdarzenia, napisania podania do uznania jego przypadku za „siłę wyższą", dołączenia Confirmation of stay z datami przyjazdu i powrotu, LAS oraz potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej np. zaświadczenie lekarskie. Podanie za pośrednictwem DMWS zostaje przesłane do Narodowej Agencji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia student może zachować proporcjonalną część stypendium do długości pobytu na uczelni zagranicznej a pozostała część stypendium pozostaje do zwrotu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania stypendium podlega całkowitemu zwrotowi jeśli długość pobytu na uczelni partnerskiej stanowi mniej niż 90 dni.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu. Poniżej treść:

Karta Studenta Erasmusa

Niniejsza Karta określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej. 

DMWS zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski.

 

» Czas trwania stypendium oraz przedłużenie i skracanie pobytu

Na jak długo można wyjechać na studia?

To Ty w porozumieniu z koordynatorem instytutowym/wydziałowym decydujesz na jak długo wyjedziesz na stypendium lecz termin wyjazdu musi być zgody z warunkami umowy międzyinstytucjonalnej. Możesz wybrać semestr zimowy, letni (4 mies. i 15 dni) lub cały rok akademicki (9 miesięcy). Należy pamiętać, że wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

Kapitał Mobilności:

W ramach Erasmusa+ można wyjechać na Studia i Praktykę łącznie:

- do 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie),

- do 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające),

- do 12 miesięcy na studiach III stopnia (doktoranckie),

- do 24 miesięcy na studiach magisterskich jednolitych.

Do Kapitału mobilności wliczają się wyjazdy z ubiegłych lat na program Erasmus+ oraz LLP "Uczenie się przez całe życie".

Przedłużenie stypendium Programu Erasmus+ o kolejny semestr

Stypendysta wyjeżdżający na stypendium w semestrze zimowym może ubiegać się o przedłużenie wyjazdu na cały rok akademicki. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego. Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form. Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: monika.rzaca@uj.edu.pl lub agata.wadolna@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS. Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem semestru zimowego. DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru. W ramach dostępnych środków, według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium. Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy jeszcze w trakcie trwania mobilności.

Przedłużenie stypendium Programu Erasmus+ o kilka tygodni

Mailowe zgłoszenie chęci przedłużenia okresu pobytu w uczelni zagranicznej musi być wysłane do DMWS najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem okresu mobilności. W ramach dostępnych środków możliwe będzie proporcjonalne zwiększenie stypendium. Stypendysta musi podpisać i przesłać aneks do umowy do DMWS jeszcze w trakcie trwania mobilności.

Skrócenie stypendium Programu Erasmus+

Stypendysta może ubiegać się o skrócenie pobytu z całego roku akademickiego na 1 semestr. W tym celu musi uzyskać na to zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego UJ oraz zagranicznego. Zgody te należy przesłać do DMWS. Skrócenie stypendium będzie wiązało się ze zmianą stypendium. Stypendium zostanie proporcjonalnie pomniejszone do długości pobytu i zostanie wyliczone wg. Mobility Tool+. Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy jeszcze w trakcie trwania mobilności.

» Sprawdź, dokąd możesz pojechać

Mapa umów Erasmus+ Uniwersyteu Jagiellońskiego z uniwersytetami w Europie. Lista uczelni znajduje się tutaj (w zobacz również po lewej stronie).

» Rekrutacja 2018/19

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus 2018/19. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą finansowane z budżetu programu Erasmus+ lecz przez rząd szwajcarski. Stawki stypednialne zostaną podane przez stroną szwajcarską w terminie późniejszym.

_________________________________________________

 

Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2018/19 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

___________________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w II Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia tylko w semestrze letnim.

Terminarz:

17.09. - 07.10.2018 r. - rekrutacja w systemie USOSweb

08 - 16.10. 2018 r. - kwalifikacja studentów, ogłoszenie wyników w systemie USOSweb

 

* Każda jednostka biorąca udział w rekrutacji na program Erasmus+ Studia może indywidualnie zmienić harmonogram rekrutacji dlatego sprawdź koniecznie na stronie internetowej swojego instytutu/wydziału dokładne daty trwania rekrutacji!

 

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje sie [tutaj]

Lista uczelni zagranicznych do których możesz wyjachać znajdziesz tutaj (w zobacz również po lewej stronie).

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

__________________________________________________________________________

 

Ogólny harmonogram I Rekrutacji na program Erasmus+ 2018/19 wyjazdy na studia (poszczególne instytuty/wydziały mogą ustalić inne terminy - informacja na stronie jednostki):

-08-29.01.2018 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb

-30.01.-11.02.2018- kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej, zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

-12-25.02.2018 - zatwierdzenie wyjazdu przez studenta w USOSweb, procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów

* Każda jednostka biorąca udział w rekrutacji na program Erasmus+ Studia może indywidualnie zmienić harmonogram rekrutacji dlatego sprawdź koniecznie na stronie internetowej swojego instytutu/wydziału dokładne daty trwania rekrutacji!

 

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje sie [tutaj]

Lista uczelni zagranicznych do których możesz wyjachać znajdziesz tutaj (w zobacz również po lewej stronie).

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

_____________________________________________________________________________

Rekrutacja w ramach innej jednostki niż macierzysta

 • Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach!

 • Wniosek przez system USOSweb należy złożyć w ramach swojej jednostki aplikując na inną alternatywną uczelnię.

 • Nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSweb do jednostki innej niż macierzysta.

 • O miejsce ubiegać się można w procedurze odwoławczej, pod warunkiem, że miejsca nie zostaną wykorzystane przez studentów macierzystych. Sprawdź koniecznie terminarz rekrutacji w poszczególnych jednostkach.

 • Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy uzyskać:

  • Zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa)

  • Zgodę Koordynatora jednostki macierzystej [do pobrania]

  • Zgodę Koordynator jednostki z której chcemy ubiegać się o wyjazd. W tym celu należy dostarczyć mu zgodę koordynatora macierzystego oraz dopytać jakie dokumenty należy do niego złożyć i w jakim terminie.

  • Podpisaną zgodę przez obydwu koordynatorów należy dostarczyć do DOSZ, ul. Gołębia 24 pokój 21 w Collegium Novum!

 • UWAGA! Koordynator może w ogóle nie udostępniać swoich miejsc dla studentów spoza jednostki

________________________________________________________________

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ 
Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.
________________________________________________________________

 

» Rekrutacja 2017/18

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus 2017/18. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą mogły być finansowane z budżetu programu Erasmus+. Stypendia będą przyznawane przez Rząd szwajcarski. Stawki stypendialne dostępne są [tutaj].

________________________________________________________________

II Rekrutacja na program Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim studia w roku akademickim 2017/18 obywać się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Harmonogram II Rekrutacji:

-11.09. -08.10.2017 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb

-09 -15.10.2017- kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

___________________________________________________________________

Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2017/18 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka.

Harmonogram I Rekrutacji:

-16.01. -06.02.2017 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb

-07 -15.02.2017- kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

-16 -24.02.2017 - procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów

* Każda jednostka biorąca udział w rekrutacji na program Erasmus+ Studia może indywidualnie zmienić harmonogram rekrutacji dlatego sprawdź koniecznie na stronie internetowej swojego instytutu/wydziału dokładne daty trwania rekrutacji!

 

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje sie [tutaj]

Sprawdź dokąd możesz wyjechać. Listę uczelni zagranicznych znajdziesz tutaj (w zobacz również po lewej stronie).

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

___________________________________________________________________

Rekrutacja w ramach innej jednostki niż macierzysta

 • Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach!

 • Należy spełnić wszystkie kryteria kwalifikacyjne jednostki macierzystej.

 • Nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSweb do jednostki innej niż macierzysta.

 • O miejsce ubiegać się można w procedurze odwoławczej, pod warunkiem, że miejsca nie zostaną wykorzystane przez studentów macierzystych. Sprawdź koniecznie terminarz rekrutacji w poszczególnych jednostkach.

 • Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy uzyskać:

  • Zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa)

  • Zgodę Koordynatora jednostki macierzystej [do pobrania]

  • Zgodę Koordynator jednostki z której chcemy ubiegać się o wyjazd. W tym celu należy dostarczyć mu zgodę koordynatora macierzystego oraz dopytać jakie dokumenty należy do niego złożyć i w jakim terminie.

  • Podpisaną zgodę przez obydwu koordynatorów należy dostarczyć do DMWS, ul. Gołębia 24 pokój 21 w Collegium Novum!

 • UWAGA! Koordynator może w ogóle nie udostępniać swoich miejsc dla studentów spoza jednostki

________________________________________________________________

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ 
Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.
________________________________________________________________

 

» Rekrutacja 2016/17

 

 • Lista zakwalifikowanych studentów i doktorantów biorących udział w II Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim dostępna jest tutaj.

____________________________________________________________________

 • Lista zakwalifikowanych studentów i doktorantów biorących udział w I Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2016/17 dostępna jest tutaj (aktualizacja wyników z dnia 1 kwietnia 2016).

____________________________________________________________________

 • Procedura rekrutacyjna na program Erasmus+ na semestr letni 2016/17

 

UWAGA: Studenci WZiKS aplikują na program Erasmus+ również poprzez system USOS!

 

Harmonogram II Rekrutacji:

- 26.09.2016 - 14.10.2016 - składanie dokumentów przez studentów do koordynatorów wydziałowych/instytutowych

- 17.10. -21.10.206 - przeprowadzenie kwalifikacji, ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej

- 24.10. - 26.10.2016 - procedura odwoławcza

 

Procedura kwalifikacyjna:

1. Wypełnij aplikację on-line:

 • Nie drukuj aplikacji;
 • Nie ma możliwości dokonywania zmian po wypełnieniu aplikacji dlatego należy dokładnie sprawdzić wprowadzane dane;
 • Zwróć szczególną uwagę na poprawnie wpisanego e-maila! Podaj najczęściej używany;
 • Wybierz koniecznie swój instytut/wydział na którym studiujesz

2. Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi w swoim instytucie/wydziale;

3. Koszulkę z wymaganymi dokumentami złóż u instytutowego koordynatora/ w sekretariacie najpóźniej do 14 października 2016 roku;

Uwaga: Teczka powinna być opisana następująco wzór:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

PESEL: 93020299999

Instytut/Wydział: Wydział Polonistyki

I uczelnia: Universidade de Lisboa

II uczelnia: Univerza v Ljubljani

III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: Semestr letni

4. Wykaz uczelni do których można wyjechać na stypendium Erasmus 2016/17 znajduje się tutaj.

5. Lista koordynatorów programu Erasmus w UJ znajduje się tutaj.

 

Procedura odwoławcza:

kandydat ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie od 24-26 października 2016. Podanie składa do koordynatora jednostki macierzystej. Komisja Odwoławcza ma czas do 28.10.2016 na rozpatrzenie odwołania.

 

 • Rekrutacja na stypendium w ramach innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka.

O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach przy zachowaniu warunku, że macierzysta jednostka z danym uniwersytetem zagranicznym nie współpracuje (nie ma podpisanej umowy bilateralnej).

Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy:

 • należy pamiętać, że można ubiegać się tylko o miejsca, które zostały niewykorzystane przez macierzystych studentów
 • uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa). Nie każda uczelnia wyraża na to zgodę;
 • uzyskać zgodę macierzystego koordynatora na wyjazd w ramach innej jednostki
 • uzyskać zgodę koordynatora innej jednostki na oddanie miejsca
 

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus 2016/17. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą mogły być finansowane z budżetu programu Erasmus+. Stypendia będą przyznawane przez Rząd szwajcarski.

 

» Przed wyjazdem (check list)

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus koniecznie sprawdź czy dopełniłeś poniższych czynności.

 

Check list:

 • Wysłanie Application form do uczelni zagranicznej - obowiązkowo
 • Learning Agreement for Studies (podpisany przez polskiego i zagranicznego koordynatora instytutowego/wydziałowego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia Aneksu do LAS
 • Podpisanie umowy student-uczelnia w DMWS
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych (nie później niż miesiąc przed wyjazdem) do DMWS
 • Dostarczenie kserokopii ubezpieczenia zdrowotnego (np. karta EKUZ)
 • wpis na kolejny rok studiów
 • wypełnienie testu językowego OLS - dotyczy osób których językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

 

Wypłata stypendium jest uzależniona od spełnienia wszystkich powyższych punktów.

 

Jeśli dokonałeś wszystkich tych czynności możesz bez obaw wyjeżdżać!

Życzymy powodzenia na stypendium Erasmus+!

» Dokumenty do pobrania

» Rozliczenie programu Erasmus 2015/16, 2016/17 i 2017/18

UWAGA NOWOŚĆ! Stypendystów rozliczających się z programu Erasmus+ wyjazdy w roku akademickim 2017/18 obowiązuje elastyczność długości pobytu +/- 5 dni. Oznacza to, że pobyty stypendialne krótsze lub dłuższe o 5 dni niż określa to umowa finansowa, zachowują przynane stypendium w całości. Studenci, których pobyt był krótszy niż 5 dni, zachowują stypendium w całości, natomiast osoby, których pobyt był dłuższy o 5 dni, nie mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium (w całości zachowują przyznane stypendium). Dopiero studenci, których wyjazd jest dłuższy o co najmniej 6 dni, mogą ubiegać się o zwiększenie stypednium, zgłaszając do DOSZ taką chęć mailowo na co najmniej miesiąc przed zakończeniem pobytu w ramach programu Erasmus+.

 

 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach:
  • w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS) oraz
  • w swoim wydziale/instytucie;
 • Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora instytutowego/wydziałowego. Dane kontaktowe znajdują się tutaj;

 

 • Wymagane są KOPIE następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie!). W biurze nie świadczymy usługi ksero - należy przynieść gotowe kopie dokumentów:

  1. Learning Agreement for Studies: wymagane części: "Before the Mobility", "During the Moblility" - jeśli były zmiany oraz  "After the Mobility" (LAS) - dokument/y muszą być kompletnie podpisane! Wymagane są następujące podpisy: studenta + polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego + zagranicznego koordynatora;

Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane!

 

2. Transcript of records - dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility.

* W przypadku realizowania Projektu badawczego (Research Project) zamiast Transcript of records dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczego;

3. Confirmation of stay - dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr);

4. Wypełnienie raportu on-line MT+ - wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy

Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.

5. Wypełnienie testu językowego po powrocie ze stypendium. Dotyczy studentów których językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

 • Rozliczyć należy się do 2 tygodni po powrocie z uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, faxem lub skanem na maila. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów;

 

 • Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnienie Transcript of records przedłużamy rozliczone do miesiąca;

 

 • WAŻNE

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

 

» Wsparcie językowe online (OLS)

 • Wsparcie językowe online
 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zobacz wskazówki do logowania i wypełnienia testu OLS tutaj
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski lub włoski.
 • Jeśli wśród 11 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

 

 • Test biegłości językowej
  • Mobility Participants User Guide for Assessment
   - jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
   - wynik testu nie ma wpływu na wyjazd - służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
   - student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

 

 • Harmonogram działań
 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma mailowo licencję z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.

 

 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z 11 języków dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+.

 

 • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

  - Kusy są nieobowiązkowe (dla chętnych), chęć udziału w kursie należy zgłosić mailowo na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl lub agata.wadolna@uj.edu.pl
  - language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  - tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  - forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  - news ;
  - level test:  test na zakończenie kursu on-line
  • zachęcamy do udziału w kursie językowym!

 

 

 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;

 

 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;

 

 

 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium

 

» Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

dodatkowe fundusze na ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się:

 1. Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym semestr wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+
 2. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na stypendium w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki)

 

 • Osobą kontaktową w tej kwestii jest pan Michał Bereziński, email: michal.berezinski@uj.edu.pl tel: 12 663 15 46;

 

 • Polecamy także Dział ds. Osób Niepełnosprawnych który za swoją misję stawia wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji

» Wysokość stypendium programu Erasmus+

DOFINANSOWANIE NA MOBILNOŚĆ

 

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą. Kwoty te są określane przez agencje narodowe.

Dofinansowanie UE przyznane studentom będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 •  Grupa 1 - mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;
 •  Grupa 2 - mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;
 • Grupa 3 - mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

 

Stypendium na jeden semestr zostało uśrednione na długość 4 mies. i 15 dni a na rok akademicki wynosi 9 miesięcy.

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/19

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,

400

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

 

miesięcznie

semestr

rok akademicki

Kraje I grupy:

 

500 euro

2250 euro

4500 euro

Kraje II grupy:

450 euro

2025 euro

4050 euro

Kraje III grupy:

350 euro

1575 euro

3150 euro

 

Kraje I grupy: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Kraje II grupy: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

Kraje III grupy: Bułgaria, Estonia, FYRON (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2 - Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja

400

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Polska, FYRON (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).

300

 

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 - PO WER

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

700

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

600

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

500

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 - PO WER

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2
936

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2
517

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2
097

 

Obliczanie kwoty dofinansowania: kwota dofinansowania będzie wyrażona za pomocą iloczynu liczby miesięcy przypadających na studenta i ryczałtowej stawki jednostkowej, w określonej kategorii właściwej dla kraju przyjmującego. W przypadku niepełnego miesiąca w ramach mobilności długoterminowych, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą kalkulatora długości pobytu.

Kwalifikowalność działania: warunkiem kwalifikującym otrzymanie dofinansowania będzie rzeczywiste uczestnictwo w sprawozdanym działaniu za granicą.

Dokumenty potwierdzające:

Zaświadczenie wystawione przez organizację przyjmującą z podaniem:

- imienia i nazwiska studenta,

- daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą,

- Learning Agreement for Studies (LAS)

- Wykaz zaliczeń (lub zaświadczenie od uczelni przyjmującej),

» WystartUJ z Erasmus+

Wyjazd i studiowanie w ramach programu Erasmus+ jest unikalnym doświadczeniem.

 

Cieszymy się, że jedziesz i już Tobie zazdrościmy :)

 

Ten wyjazd jest nieco podobny do wyjazdu wakacyjnego: oglądamy mapy, czytamy blogi tych którzy już byli, pytamy znajomych,
kompletujemy zawartość walizki. Tylko... wyjazd "na Erasmusa" to pobyt nie przez 2 tygodnie, ale przez 20 tygodni lub więcej.
Zatem aby skorzystać z wyjazdu, warto do niego się przygotować.

 

Proponujemy udział w 3 warsztatach pomagających w przygotowaniu się i osobistym skorzystaniu z wyjazdu w ramach Erasmus+.

 

Warsztat to połączenie:

 • refleksji i odpowiedzi na pytania dotyczące swojego wyjazdu,
 • czerpanie z doświadczeń i oczekiwań podobnych Tobie przyszłych Erasmusowców
 • oraz tych, którzy byli, skorzystali i wrócili szczęśliwi z przekonaniem, że "Erasmus makes a Union"

Warsztaty prowadzą praktycy zajmujący się koordynacją programów, opieką nad studentami Erasmus+, wyjeżdżający wraz ze
studentami do nowych lokalizacji.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Przewidujemy 2 terminy warsztatów pomiędzy 6-10 września 2016, każdy cykl  jest o tej samej treści, zatem można uczestniczyć tylko
w jednym z nich
. Dokładny termin zostanie podany 29 sierpnia.

 

Zapisy trwają tylko do 28 sierpnia na stronie: 

https://goo.gl/forms/4b3lB6qoxp9nQTHV2

W przypadku nie wypełnienia limitu grup zastrzegamy sobie prawo nieuruchomienia warsztatów. Dlatego bardzo prosimy o zapisywanie się tylko osoby w 100% zdecydowane!

 

Szczegółowy program:

 

Warsztat I

" Co mam spakować do swojej walizki podróżnika"

To co zauważymy podczas wyjazdu w dużym stopniu zależy od naszego nastawienia i potrzeb. Im bardziej jesteśmy świadomi swoich oczekiwań,
tym większa szansa satysfakcjonującego wyjazdu. Jeśli wiemy co jest dla nas wartościowe, tym łatwiej znajdziemy właśnie te cenne elementy w
osobistych doświadczeniach podczas wyjazdu.

Warsztat I skupia się wokół następujących zagadnień:

 • jak rozpoczynam kontakt w nowym miejscu, czyli jaki jest mój osobisty wizerunek
 • czego szukam podczas wyjazdu, czyli jakie są moje osobiste wartości
 • czy kogoś zainteresuję, czyli moje mocne strony
 • moje wartości, styl życia są wartościowe dla gospodarzy - studium przypadku tych którzy byli już na Erasmus+

Warsztat II

"Co się dzieje w miejscu, do którego jadę"

Erasmus+ to doświadczenie innej kultury, nie tylko kultury kraju, ale i specyficznej kultury uczelni goszczącej oraz grupy studentów, tak jak Ty korzystających z wymiany.
Zdarza się, że studenci Erasmus+ tworzą swoistą zamkniętą społeczność przebywająca w odmiennej dla nich kulturze - swego rodzaju zamkniętą stację
kosmiczną na obcej planecie.

Jak skorzystać z różnorodności, jak nie zamknąć się  "w erasmusowej bańce". Czy w związku z pobytem w środowisku o innej kulturze może być niebezpiecznie i jak nie
urazić gospodarzy.

Warsztat II skupia się wokół następujących zagadnień:

 • życie na "Erasmusowej planecie", czyli 24 godziny z życia studenta podczas wymiany
 • różnice kulturowe realne i stereotypowe
 • najczęstsze pytania po przybyciu na uczelnię goszczącą - techniczna strona
 • "błędy wieku dziecięcego" czyli problemy, wpadki, lapsusy wynikające z różnic międzykulturowych

Warsztat III

" Z czym chcę wrócić do domu "

Wyjazd na stypendium Erasmus+ warto traktować jako wyprawę, z każdej wracamy z przeżyciami, ale i z "trofeami". Aby przywieźć wartościowe doświadczenia i wzbogacające
nas umiejętności pomyśl przez chwilę o sobie jako o osobie kierującej wyprawą na Mount Everest. Udane ekspedycje są dobrze zarządzane. Wytrawni eksploratorzy potrafią
połączyć przeciwieństwa: są wytrwali, jednak nie dążą do celu za wszelką cenę. Podczas trzeciego warsztatu przećwiczymy elementy związane z osiąganiem osobistych celów
wyjazdowych - skorzystamy ze sposobów zaczerpniętych dla najlepszych praktyk.

Warsztat III skupia się wokół następujących zagadnień:

 • co przywieźli podróżnicy z wcześniejszych wypraw Erasmusowych+; czy chcę tego samego, czy moje oczekiwania są inne?
 • jak definiować poprawnie: osobiste cele, elementy strategii, alternatywne scenariusze
 • możliwe trudności i jak do nich podchodzić, kto może mnie wesprzeć i jak korzystać ze wsparcia
 • jak zwiększyć swoją wytrwałość w osiąganiu wyznaczonych celów

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

» Prezentacje, artykuły

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla zakwalifikowanych studentów znajduje się [tutaj].

» Prezentacje, artykuły

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla zakwalifikowanych studentów znajduje się [tutaj].

Kontakt

mgr Monika Rząca,

monika.rzaca@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1515

mgr Agata Wądolna,

agata.wadolna@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1516

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24
pokój 21
31-007 Kraków


faks: (+48 12) 663 1545