Program Stypendialny dla Polonii

» O stypendium

Stypendia strony polskiej przyznawane są stażystom, doktorantom oraz studentom - cudzoziemcom polskiego pochodzenia -  na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Stypendyści nie płacą za studia.

Stypendia przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci na stypendystów są zgłaszani przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Osoby pochodzenia polskiego, ubiegające się o te stypendia, zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania. NAWA kieruje do UJ prośby o przyjęcie stypendystów.

Kontakt i informacje:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
faks: (+48 22) 826 28 23
e-mail:biuro@buwiwm.edu.pl

» Przedłużenie, przywrócenie i wstrzymanie stypendium

Stypendyści, którym zostało przyznane stypendium na okres jednego roku w celu przedłużenia wypłaty stypendium na kolejny rok zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku do NAWA (wraz z załącznikami) za pośrednictwem DOSZ do dnia 10 września 2018r.

Stypendyści, którym zostało przyznane stypendium na okres studiów I stopnia, w celu przedłużenia wypłaty stypendium na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku (wraz z załącznikami) do NAWA za pośrednictwem DOSZ do dnia 10 września poprzedzającego rok akademicki, w którym stypendium ma być wypłacane.

Stypendyści, którym nie zostało przyznane stypendium na kolejny rok kształcenia, mogą ubiegać się o przywrócenie stypendium po ustaniu przyczyny nieprzyznania świadczenia do NAWA za pośrednictwem DOSZ do dnia 10 listopada 2018r.

Stypendyści, którzy będą powtarzać rok studiów muszą ubiegać się o określenie warunków finansowych do NAWA za pośrednictwem DOSZ do dnia 10 listopada 2018r.

Stypendum może zostać nie przyznane na kolejny rok kratałcenia, jeżelistypendysta przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.

» Wysokość stypendiów (na rok akademicki 2017/18)

Miesięczne stawki

 • 1250 zł - studia licencjackie, I-III rok jednolitych studiów magisterskich
 • 1500 zł - studia magisterskie uzupełniające, IV-V rok jednolitych studiów magisterskich
 • 1350 zł - staże naukowo-badawcze i studia doktoranckie
 • 1600 zł - staże naukowe habilitacyjne

» Wypłata i wstrzymanie stypendium

Wypłaty stypendiów są zlecane co miesiąc Działowi Fiansowemu UJ przez Wydziałowych Koordynatorów ds. Pomocy Materialnej.

Istnieje możliwość przelewu stypendium na konto w polskim banku po uprzednim podaniu numeru konta (26 cyfr) w sekretariacie jednostki, w której student został przyjęty na studia.

Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta:

 • powtarza semestr lub rok studiów;
 • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony;
 • przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami RP dłużej niż 30 dni;
 • przebywa na urlopie studenckim lub dziekańskim;
 • uzyskał kartę stałego pobytu lub obywatelstwo polskie (na kolejnym roku studiów)


Stypendyści mogą składać wnioski o wznowienie wypłaty stypendium po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty.

» Dodatkowe świadczenia pieniężne

W czasie trwania kształcenia beneficjenci otrzymują:

1) na I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zagospodarowania się w Polsce,
2) na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania pracy dyplomowej.

W wyjątkowych sytuacjach losowych Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą również ubiegać się o jednorazowy zasiłek losowy w wysokości 500 zł.

Dodatkowo stypendyści mogą ubiegać się o:

 • przedłużenie stypendium na okres wakacji letnich;
 • przyznanie stypendium w okresie odbywania obowiązkowej praktyki, realizowanej w okresie wakacji letnich, związanej z programem studiów;
 • utrzymanie stypendium w czasie wyjazdu w ramach programu ERASMUS+.

 

Wnioski o wyżej wymienione świadczenia można składać w każdym czasie. Wyjątek stanowi program stypendialny im. S. Banacha. Terminy składania wniosków Stypendystów programu im. S. Banacha określa wydawany rokrocznie przez NAWA komunikat.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem;
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu;
 • w przypadku stypendium na okres praktyk: umowę z firmą, w której odbędzie się praktyka;
 • w przypdku utrzymania stypendium podczas wyjazdu w ramach ERASMUS+: zaświadczenie o przyjęciu na ERASMUSA.

 

» Wzory wniosków i załączniki

Wszelkie wnioski należy składać w DOSZ u Pana Pawła Winiarskiego.

Do każdego wniosku należy załączyć: aktualne zaświadczenie o byciu studentem oraz kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu.

Dodatkowe załączniki (tylko w przypadku określonego rodzaju wniosków dla stypendystówe RP):

 • w przypadku stypendium na okres praktyk: umowa z firmą, w której odbędzie się praktyka;
 • w przypdku utrzymania stypendium podczas wyjazdu w ramach ERASMUS+: zaświadczenie o przyjęciu na ERASMUSA;
 • w przypadku przedłużania stypendium na kolejny rok: zaświadczenie o byciu studentem roku, na który stypendium ma być przyznane;
 • w przypadku przedłużania stypendium na studia II stopnia: zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego lub dyplom, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na studia lub promesa przyjęcia z Działu Rekrutacji na studia.

 

Dodatkowe załączniki dla stypendystów im. S. Banacha opisane są na stronie http://www.nawa.gov.pl

Wzory wniosków:

Kontakt

mgr Krzysztof Byrski

mgr Paweł Winiarski

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Ul. Gołębia 24, pok. 21

31-007 Krakow

phone: (+48 12) 663 1004
           (+48 12) 663 1547
fax: (+48 12) 663 1545