Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Studenci cudzoziemcy powinni posiadać wizę uprawniająca do wjazdu na terytorium Polski. Wizę można uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie decyzji o przyjęciu na studia.

Formalności związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski oraz kartą pobytu można załatwićw Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6, parter.

Cudzoziemcy powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10, lub dla mieszkańcow dzielnicy Podgorze ul. Wielicka 28A. Aby dokonać obowiązku meldunkowego, należy odebrać odpowiedni dokument od dyrekcji akademika, wypełnić go oraz udać się pod w/w adres z ważnym paszportem.

Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach muszą posiadać umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al.Powstania Warszawskiego 10 lub dla mieszkańcow dzielnicy Podgorze ul. Wielicka 28A.

Ubezpieczenie

Studenci/doktoranci – cudzoziemcy

Student/doktorant – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, m.in. z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia (jeżeli student/doktorant ukończył 26. rok życia), ubezpieczenie przy małżonku posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Student/doktorant, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który

nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul. Batorego 24, 31-135 Kraków (kontakt: http://www.nfz-krakow.pl/kontakt/).

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu. (link do wniosku).

Wymagane dokumenty

Student/doktorant cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • legitymację studencką/doktoranta,
 • numer PESEL (jeżeli został nadany);

Student/doktorant – cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji:

 • paszport,
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • legitymacja studencka/doktoranta
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 •  numer PESEL (jeżeli został nadany);

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczony student (z wyjątkiem studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartej z NFZ w rozumieniu przepisów o repatriacji) może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

 

Ubezpieczenia zdrowotne prowadzone są przez Dział Spraw Studenckich, ul. Czapskich 4, pokój nr 8 (studenci), pokój nr 14 (doktoranci), od poniedziałku do piątku w godz. od 9-tej do 14-tej.

Przydatne informacje

Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem ZUS ZWUA oraz zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dokument ZUS ZWUA można odebrać w Biurze Działu Spraw Studenckich, które prowadzi ubezpieczenia zdrowotne.

Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli pierwszy stopień studiów tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem ukończenia studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

Podstawa prawna

Pismo okólne nr 8 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ