Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

» O Funduszu

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Operatorem Programu Funduszu Stypendialny i Szkoleniowy jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cel strategiczny: Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Cel szczegółowy: Celem Funduszu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw-Darczyńców. 

» Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Czas trwania projektu w roku akademickim 2015/2016 to okres od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2016 r.

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni obejmuje następujące kategorie działań:

1.   Mobilność studentów:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od trzech do dwunastu miesięcy w jednym roku akademickim
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od trzech do dwunastu miesięcy w jednym roku akademickim
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym

2.   Mobilność pracowników uczelni:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z PaństwDarczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie
 
Kategorie kosztów uprawnione w ramach projektu:
 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.
 
Wymiana studentów
 • dofinansowanie dla polskich studentów  wyjeżdżających  do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych
 • dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę
 
Wymiana pracowników
 
 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców: €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski: €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych
 • dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę

Wymiany w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego są możliwe dzięki posiadaniu przez uczelnię Beneficjenta aktualnej Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Posiadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) gwarantuje realizację wymian o wysokim, europejskim standardzie. Indywidualni uczestnicy – studenci i pracownicy – mają te same prawa i obowiązki jak uczestnicy wymian w ramach programu Erasmus+ Projekty mobilności studentów i kadry szkolnictwa wyższego.

Na podstawie uzgodnień z Komisją Europejską z uwagi na takie same zasady merytoryczne wymian w ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni co w ramach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego – wyjazdy studentów i pracowników w celach edukacyjnych, uczestnicy wymian realizowanych w ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni powinni być traktowani przez instytucje przyjmujące tak jak uczestnicy wymian programu Erasmus+ Projekty mobilności studentów i kadry szkolnictwa wyższego.

Każdy student może skorzystać z finansowania w ramach obydwu programów: Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego oraz Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni więcej niż jeden raz.

Studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie zagranicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy (w sumie, w ramach FSS i Erasmus+) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące).

Szczegółowe zasady Programu Erasmus+ dostępne są tutaj.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.fss.org.pl.

» Realizacja projektu na Uniwersytecie Jagiellońskim

W roku akademickim 2015/16 w projekcie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni uczestniczą następujące jednostki UJ:

» Dokumentacja projektowa

Uczelniany koordynator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

 

Michał Bereziński

michal.berezinski@uj.edu.pl

 

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

ul. Gołębia 24, pok. 21

31-007 Kraków

 

tel.: 12 663 15 46

fax: 12 663 15 45