Witaj! Bienvenue! Welcome! Willkommen! Welkom! Benvenuto! Shalom! Fòonying! Vítáme tĕ! Kalōs orisate! Suswagatam! Yōkoso! Bem-vindo! Bienvenido! Marhaban! Здравствуйте! Ahlan wa-sahlan! Вітаємо!

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych to zespół 12 osób, do których zadań należy w szczególności:

1. Do zadań Działu Obsługi Studentów Zagranicznych należy w szczególności:

1) obsługa zagranicznych studentów i doktorantów przyjeżdżających do Uniwersytetu Jagiellońskiego:
a) w ramach wymiany międzynarodowej 
b) w ramach współpracy z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
c) w ramach indywidualnych zgłoszeń studentów poza istniejącymi umowami o współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej, poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w sprawach związanych z pobytem
w Uniwersytecie, w tym tworzenie i udostępnianie kont w systemie USOSweb, wydawanie legitymacji, zaświadczeń i przygotowywanie transkryptów ocen i innych dokumentów;

2) obsługa studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami strony polskiej poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w kontaktach z właściwą instytucją obsługującą dany program stypendialny w zakresie ubieganiu się o świadczenia stypendialne, a także w kontaktach z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów i doktorantów oraz innymi jednostkami uczelni;

3) koordynacja przyznawania miejsc w domach studenckich studentom zagranicznym we współpracy z Działem Nauczania, a także innymi jednostkami UJ;

4) obsługa studentów zagranicznych oraz współpraca z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów, a także jednostkami administracji ogólnouczelnianej, w zakresie organizacji i obsługi administracyjnej programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs i Canada-Ontario Integrated Students Loans;

5) opiniowanie umów o wspólnie prowadzonych przewodach doktorskich i prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;

6) inicjowanie, koordynacja i rozliczanie Projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach Programu Erasmus+ z Krajami Programu i z krajami Partnerskimi w zakresie:

a) wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki;

b) przyjazdów studentów zagranicznych na studia;

c) wyjazdów pracowników UJ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach lub w celach szkoleniowych, a także przyjazdów pracowników zagranicznych
uczelni do UJ;

7) inicjowanie, koordynacja i rozliczanie projektu pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Erasmus+ PO WER) w zakresie wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia;

8) inicjowanie i koordynacja innych projektów ogólnouczelnianych dotyczących mobilności studentów i doktorantów, a także współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej w zakresie programów wymiany międzynarodowej;

9) współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne wymienione w pkt 1 i 2 w zakresie ustalania warunków otrzymania świadczeń stypendialnych, przekazywania dokumentacji stypendialnej, przygotowywania refundacji i innych dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie, a także koordynacji i opracowywania zestawień statystycznych na potrzeby tych instytucji; 

10) współpraca z uczelnianymi koordynatorami programów międzynarodowych, w których UJ bierze udział (tj. Erasmus Mundus, CEEPUS, program Kirklanda), a także z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów będących stypendystami programów wymienionych w pkt 1 i 2 w zakresie przekazywania dokumentacji stypendialnej, a także działań informacyjno-administracyjnych związanych z odbywaniem studiów przez stypendystów;

11) koordynacja i opracowywanie danych statystycznych dotyczących studentów zagranicznych i studentów UJ wyjeżdżających za granicę, we współpracy z dziekanatami i jednostkami administracji ogólnouczelnianej;